Visite: 583

Valutazione attuale: 0 / 5

沖 縄 剛柔 流 空手道

Programma tecnico dal 5° al 4° Kyu

Green Belt to Blue Belt

Seminario

 • Partecipa a un Seminario Nazionale

Kata

 • Saifa

 • Bunkai Geki-Sai Dai Ichi & Ni

Kihon Kata

 • Seiken Oi Zuki avanzando e indietreggiando in Zenkutsu Dachi

 • Seiken Gyako Oi Zuki avanzando e indietreggiando in Zenkutsu Dachi

 • Sanbon Tsuki avanzando e indietreggiando in Zenkutsu Dachi

 • Tenshin: Zenkutsu Dachi – Rotazioni a 90º,180ºe 270º con Jodan Age Uke/Gyaku Tsuki/Mae Geri/Gedan Barai

 • Tenshin: Zenkutsu Dachi – Rotazioni a 90º,180ºe 270º con Chudan Yoko Uke/Gyaku Tsuki/Mae Geri/Gedan Barai

 • Tenshin: Zenkutsu Dachi – Rotazioni a 90º,180ºe 270º con Gedan Barai/Gyaku Tsuki/Mae Geri/Gedan Barai

 • Jodan Age Uke/Gyaku Tsuki/Mae Geri/Gedan Barai avanzando e indietreggiando in Zenkutsu Dachi

 • Chudan Yoko Uke/Gyaku Tsuki/Mae Geri/Gedan Barai avanzando e indietreggiando in Zenkutsu Dachi

 • Chudan Uchi Uke/Gyaku Tsuki/Mae Geri/Gedan Barai avanzando e indietreggiando in Zenkutsu Dachi

 • Gendan Barai/Gyaku Tsuki/Mae Geri/Gedan Barai avanzando e indietreggiando in Zenkutsu Dachi

 • Chudan Hiki Uke in Sanchin Dachi avanzando e indietreggiando

 • Tora Guchi in Sanchin Dachi avanzando (6 passi) e indietreggiando in Neko Ashi Dachi (3 passi con allungo)

 • Chudan Yoko Uke/Jodan Age Uke stesso braccio/Gyako Tsuki/Gedan Barai in Zenkutsu Dachi

 • Chudan Yoko Uke / Chudan Uchi Uke stesso braccio / Gyako Tsuki / Gedan Barai in Zenkutsu Dachi

 • Chudan Yoko Uke / Gedan Barai stesso braccio / Gyako Tsuki / Gedan Barai in Zenkutsu Dachi

 • Gedan Barai / Seiken Gyako Oi Tsuki / Gyako Oi Tsuki 135º / Gyako Oi Tsuki frontale / Gyako Oi Tsuki avanzando / Mae geri / Gedan Barai

 • Gedan Barai sx. / Gyako Tsuki dx. / passo Gyako Jodan Age Uke sx. / Jodan Age Uke dx. Gyako Tsuki sx. / passo   Gyako Jodan Age Uke dx./ Jodan Age Uke sx. / Gyako Tsuki dx. passo Gyako Jodan Age Uke sx./ Jodan Age Uke   dx. / Seiken Oi Tsuki sx.

 • Mae Geri Kekomi avanzando in Zenkutsu Dachi

 • Mae Geri Keage avanzando in Zenkutsu Dachi

 • Mae Kakato Geri avanzando in Zenkutsu Dachi

 • Mawashi Geri avanzando in Zenkutsu Dachi

 • Mawari Ushiro Geri avanzando in Zenkutsu Dachi

 • Tsurikomi Yoko Geri avanzando in Shiko Dachi

 • Ura Mawashi Geri avanzando in Zenkutsu Dachi

 • Mawari Ushiro Ura Mawashi Geri avanzando in Zenkutsu Dachi

 • Ni Dan Geri avanzando in Zenkutsu Dachi

 • Mae Geri Kekomi/Seiken Tsuki avanzando in Zenkutsu Dachi

 • Mae Geri Kekomi/Seiken Gyaku Tsuki avanzando in Zenkutsu Dachi

 • Mae Geri Kekomi/Ren Tsuki avanzando in Zenkutsu Dachi

 • Mae Geri Kekomi/Sanbon Tsuki avanzando in Zenkutsu Dachi

 • Mae Geri Kekomi/Jodan Age Uke/Seiken Gyaku Tsuki/Gedan Barai in Zenkutsu Dachi

 • Mae Geri Kekomi/Chudan Yoko Uke/Seiken Gyaku Tsuki/Gedan Barai in Zenkutsu Dachi

 • Mae Geri Kekomi/Chudan Uchi Uke/Seiken Gyaku Tsuki/Gedan Barai in Zenkutsu Dachi

 • Mae Geri Kekomi/Gedan Barai/Seiken Gyaku Tsuki/Gedan Barai in Zenkutsu Dachi

Renshu Waza

 • Shiho Geri (Mawari Ura Mawashi Geri)

Kumite

Sanbon Yokosoku Kumite

Sequence 1

Tori

Uke

Jodan oi tsuki (sanchin dachi)

Jodan age uke (sanchin dachi)

Chudan oi tsuki (sanchin dachi)

Chudan yoko uke (sanchin dachi)

Gedan oi tsuki (naname shiko dachi)

Gedan Barai (naname shiko dachi)

Sequence 2

Tori

Uke

Jodan Oi Tsuki (Zenkutsu Dachi)

Jodan Age Uke (Zenkutsu Dachi)
Gyaku Tsuki

Sequence 3

Tori

Uke

Chudan Oi Tsuki (Zenkutsu Dachi)

Chudan Uchi Uke (Zenkutsu Dachi)

Gyaku Tsuki

Sequence 4

Tori

Uke

Gedan Oi Tsuki (Zenkutsu Dachi)

Gedan Barai (Zenkutsu Dachi)

Gyaku Tsuki

Sequence 5

Tori

Uke

Mawashi Geri (Zenkutsu Dachi)

Hiki Uke (Sanchin Dachi)

Jodan Shotei

Gedan Barai

Jiyu Kumite:

Except U14.

Approved protection is obligatory


Kotekitae

 • 1st Exercise – except U16

Goshinjitsu

 • Futari Kata Toshu No Bu Shodan

Demo

 • Free demo of a maximum of 2 minutes - Choreography, music, posture, control and direction of Budo.

Ukemi Waza

 • Mae Zempo Kaiten Ukemi – senza e con ostacoli (uomini 5/donne 3)

 • Mae Zempo Kaiten Ukemi – con presa al volo di bastone

 • Mae Ukemi

 • Ushiro Ukemi

 • Ushiro Kaiten Ukemi normale, da sedia o piani rialzati anche movibili

 • Yoko Ukemi

 • Yoko Kaiten Ukemi

 • Zempo Ukemi

 • Shiho Ukemi

 • Gohon Ukemi

Gakusetsu

 • Le regole del Dojo specificate nel BUDOPASS

Link

Torna su