Visite: 3062

Valutazione attuale: 0 / 5

 

沖 縄 剛柔 流 空手道

Programma tecnico dal 10° al 9° Kyu White Belt to White Belt 1 Stripe
Seminario
 • Partecipa a un Seminario Nazionale
Kata
 • Taikyoku Jodan
 • Taikyoku Chudan
Kihon Kata
 • Seiken Oi Tsuki (Zenkutsu Dachi)
 • Seiken Gyaku Oi Tsuki (Zenkutsu Dachi)
 • Jodan Age Uke (Zenkutsu Dachi)
 • Chudan Yoko Uke (Zenkutsu Dachi)
 • Chudan Uchi Uke (Zenkutsu Dachi)
 • Gendan Barai (Zenkutsu Dachi)
 • Mae Geri Kekomi (Zenkutsu Dachi)
 • Mae Geri Keage (Zenkutsu Dachi)
 • Mawashi Geri (Zenkutsu Dachi
Ukemi Waza
 • Mae Ukemi
 • Mae Zempo Kaiten Ukemi
 • Ushiro Ukemi

Link

Torna su